Stichting Het Amsterdamsche Fonds

Wat is en wat doet het Fonds:

De Stichting Het Amsterdamsche Fonds is onlosmakelijk verbonden met De Amsterdamsche Kring. Het Fonds is op 18 juli 1945 opgericht met kapitaal dat door de toenmalige bestuurders van De Amsterdamsche Kring bijeen is gebracht. Doelstelling is de algemene belangen van Amsterdam te dienen door specifiek Amsterdamse initiatieven, die weinig of geen ondersteuning van andere instanties ontvangen, financieel te ondersteunen.

Het beleid van het Amsterdamsche Fonds is het verlenen van subsidies uit inkomsten van het kapitaal van de stichting en ontvangen donaties aan projecten op sociaal cultureel terrein die ten goede komen aan de Amsterdammers.

Uit de beleggingsopbrengsten en ook dankzij de bijdragen van de Kringleden kan het Fonds jaarlijks ca. € 40.000 uittrekken voor de financiering van diverse projecten.

Subsidieaanvragen kunnen door de leden van De Amsterdamsche Kring, maar ook door andere Amsterdammers worden ingediend.
Het bestuur hanteert vaste criteria bij de vaststelling van de honorering van een subsidieaanvraag.  Deze criteria zijn te vinden onder: “Aanvragen subsidie en criteria”.

Het bestuur komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen in 2024 zijn op 1 januari, 1 mei en 1 september (alleen via het online intake-formulier).

Het bestuur kent geen bezoldiging toe aan het bestuurders en andere betrokkenen.
Jaarverslag 2023
Jaarrekening Stichting Het Amsterdamsche Fonds 2022-1

Het bestuur van de Stichting Het Amsterdamsche Fonds
–  M. (Monica) Bremer, voorzitter
– R. (Roderic) Evans-Knaup, bestuurslid 
– B. (Björn) Stenvers, penningmeester
– M. (Marischka Leenaers, bestuurslid
– C. (Cyril) van Sterkenburg, bestuurslid