Aanvragen subsidie en criteria

U kunt een aanvraag indienen door het online-formulier (zie tab boven) in te vullen.

De hoofdcriteria waaraan een subsidieaanvraag worden getoetst zijn:
– Komt het project ten goede aan Amsterdam(mers)?
– Heeft het project maatschappelijke relevantie (innovatief, stimulerend en/of sociale cohesie bevorderend)?
– Aanvragen voor boeken en films komen niet in aanmerking voor subsidie

Voorts wordt er gekeken naar:
– Gaat het om een vastomlijnd project
– Zijn er andere sponsormogelijkheden
– Heeft het al dan niet een winstoogmerk, commerciële oriëntatie
– Betreft het reguliere exploitatiekosten (niet in de begroting opgenomen)
– Heeft het A-Fonds eerder een subsidie toegekend (in de regel wordt subsidie één keer per twee jaar toegekend)
– Komt de aanvraag op voordracht van een lid van De Amsterdamsche Kring

Per aanvraag wordt een maximaal bedrag van € 5.000 uitgekeerd.

Er zijn vier sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen: 1 januari, 1 april, 1 juni, 1 oktober.

Het is belangrijk de volgende bijlagen separaat mee te sturen.
– begroting (aparte bijlage)
– Korte samenvatting (max 1 A4) van het projectplan.

De subsidieaanvraag wordt geadresseerd aan:
a.fonds@back-office.nu

Het bestuur van Het Amsterdamsche Fonds
Postbus 15051
1001 MB Amsterdam