Aanvragen subsidie en criteria

Hoe vraagt u een subsidie aan?

Beantwoord de vragen in het online intake-formulier

 • Upload het financieel plan of budget
 • Upload een scan van de Kamer van Koophandel (voor zover van toepassing)
 • Verzenden van het uitgebreide plan via de website
 • Let op: alleen aanvragen die via het digitale formulier worden ingediend kunnen worden behandeld!
 • Wij kunnen uw aanvraag pas goed beoordelen als er ook één pagina samenvatting (A4) en één pagina begroting (A4 en bij voorkeur zwart/wit) is bijgevoegd!


De hoofdcriteria waaraan een subsidieaanvraag worden getoetst zijn:

 • Komt het project ten goede aan Amsterdam(mers)?
 • Heeft het project maatschappelijke relevantie (innovatief, stimulerend en/of sociale cohesie bevorderend)?
 • Aanvragen voor boeken en films en reguliere voorstellingen komen niet in aanmerking voor subsidie.


Voorts wordt er gekeken naar:

 • Gaat het om een vastomlijnd project
 • Zijn er andere sponsormogelijkheden
 • Heeft het al dan niet een winstoogmerk, commerciële oriëntatie
 • Betreft het reguliere exploitatiekosten (niet in de begroting opgenomen)
 • Heeft het A-Fonds eerder een subsidie toegekend (in de regel wordt subsidie één keer per twee jaar toegekend)
 • Komt de aanvraag op voordracht van een lid van De Amsterdamsche Kring

Per aanvraag is het richtbedrag voor een subsidie tussen de €  500 – € 2000.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt er een hoger bedrag uitgekeerd.


De volgende verzoeken worden niet in behandeling genomen:

 • Aanvragen voor het maken van een boek of een film
 • Aanvraag in het voorgaande jaar (u kunt slechts 1 x per twee jaar aanvragen)
 • Projecten met winstoogmerk of een commerciële oriëntatie
 • Organisaties die buiten Amsterdam gevestigd zijn
 • Projecten zonder een gedegen financieel plan.
 • Aanvragen boven € 5000,-
 • Projecten die niet vanuit een rechtspersoon worden georganiseerd komen niet in aanmerking.

Aanvraagtermijnen

Sluitingstermijnen voor het indienen van aanvragen voor 2024 zijn: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.